Härjedalen Pride

Föreningen

Föreningens stadgar

Följande stadgar antogs av det konstituerande årsmötet den 18 januari 2015.


1. Föreningens namn

Härjedalen Pride


2. Föreningens säte

Hede, Härjedalen


3. Föreningsform

Ideell förening


4. Föreningens ändamål

Härjedalen Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att förbättra hbtq-personers livssituation och rättigheter. Föreningen är öppen för alla som känner sig delaktiga i och respekterar den kultur som har sina rötter i homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers liv.


5. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, januari-december.


6. Medlemskap

Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.


Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet.


Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet.


7. Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.


1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

3. Fastställande av dagordning

4. Fastställande av röstlängd

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

10. Val av ordförande

11. Val av kassör

12. Val av övriga ledamöter

13. Val av suppleanter

14. Val av revisorer

15. Val av valberedning

16. Mötet avslutas


Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.


Om revisorerna, styrelsen eller en tredjedel av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.


8. Föreningens beslutsformer

För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Kan beslut inte nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.


9. Föreningens firmatecknare

Firman tecknas av två inom styrelsen utsedda firmatecknare i förening.


10. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.


11. Föreningens upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.


Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.


Föreningsmeny

Föreningens organisationsnummer: 802493-1464